ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen By Lika en een cliënt, waarop By Lika deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Wanneer een cliënt bij By Lika een behandeling geniet, gaat zij automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.

2. Inspanningen By Lika

 • By Lika zal de behandelingen in het kader van wellness (welzijn en welbevinden) naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 • Tijdens deze behandelingen zal By Lika zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

 • De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch tot uiterlijk 24 uur
 • voorafgaande aan de afspraak, aan By Lika melden. Indien de cliënt deze verplichting niet tijdig nakomt, brengt By Lika tot 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt in rekening.
 • Indien de cliënt korter dan 24 uur voorafgaande aan de afspraak afzegt, brengt By Lika 75% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt in rekening.
 • Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag By Lika de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch de gehele afgesproken behandeling in rekening brengen.
 • Bij meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aangekomen kan By Lika de afspraak annuleren en 75% van de afgesproken behandeling berekenen.
 • By Lika moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk één werkdag voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen bij By Lika.

4. Betaling

 • By Lika vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de studio. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. By Lika vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de salon. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen. Uitsluitend na overleg met By Lika is betaling mogelijk op rekening binnen 8 dagen. Bij overschrijding van de betalingstermijn is cliënt een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag.
 • Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door By Lika is cliënt een bedrag van twintig euro en nul eurocent (€ 20,00) aan administratiekosten verschuldigd. Indien By Lika haar vordering ter incasso uitbesteedt is cliënt tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag behelst, onverminderd de bevoegdheid van By Lika om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
 • Het kan voorkomen dat er prijswijzigingen in de Webshop zijn en dat het nog niet goed is doorgevoerd in het systeem. Hierdoor kunnen we een bestelling annuleren en u er op wijzen dat er een prijsverhoging of prijsverlaging is.

5.Offertes / aanbiedingen

Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. Alle offertes van By Lika zijn vrijblijvend tenzij er duidelijk in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. By Lika kan niet aan offertes en/of aanbiedingen gehouden worden wanneer deze redelijkerwijs een kennelijke vergissing en/of verschrijving bevat.

6.Cadeaubonnen

Enkel bij By Lika aangekochte of door By Lika erkende cadeaubonnen kunnen als betaalmiddel worden gebruikt. Cadeaubonnen worden op naam van de aankoper geregistreerd en gecodeerd. Enkel juist gecodeerde bonnen kunnen worden gebruikt tegen het vermelde bedrag en/of behandeling. Bonnen zijn geldig tot op de vermelde datum en zijn niet tegen contanten in te ruilen. De volledige waarde van de bon kan als betaling worden gebruikt, dit impliceert dat betalingen kleiner dan de waarde van de bon door By Lika niet zal worden gecompenseerd middels contanten.

7. Personeel in de salon

 • By Lika heeft het recht om zonder vooroverleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door andere medewerkers indien By Lika dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk oordeelt.
 • De cliënt zal tot en met één jaar na de laatste behandeling bij By Lika medewerkers van By Lika niet direct of indirect voor zich laten werken, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de eigenaar van By Lika.

8. Persoonsgegevens & privacy

 • De cliënt voorziet By Lika vóór de behandeling van alle gegevens, waarvan By Lika aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
 • By Lika neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en/of op een klantenkaart. By Lika behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. By Lika zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

9. Geheimhouding

 • By Lika is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 • De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, By Lika verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

10. Aansprakelijkheid

 • By Lika is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat By Lika is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
 • By Lika is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

11. Beschadiging & diefstal

By Lika heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te vorderen indien de cliënt onrechtmatig handelt jegens SkinCare en haar eigendommen. By Lika meldt diefstal altijd bij de politie.

12. Klachten

 • Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen drie werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de directie van By Lika en de behandelende medewerker. By Lika moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven.
 • Indien een klacht gegrond is, zal By Lika de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien By Lika en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de brancheorganisatie van de schoonheidsverzorging het ANBOS.

13. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijftvertonen, heeft By Lika het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

14. Recht

 • Op elke overeenkomst tussen By Lika en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing. De voorwaarden zijn na te lezen op de internet site www.bylika.nl . Daar een website door hackers kan zijn gemanipuleerd, zijn de algemene voorwaarden in de salon de enige waaraan By Lika gehouden is.
 • In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
Winkelwagen
Scroll naar boven